โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 8 ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 15 (02 ตุลาคม 2562 เวลา:18:20 น.)

OP6 สมุดเล่มเล็กเรื่องเล่าความสำเร็จ_02

เอกสาร


รูปภาพ

OP6 สมุดเล่มเล็กเรื่องเล่าความสำเร็จ

เอกสาร


รูปภาพ

OP5 รายงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เอกสารOP.4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เอกสาร


รูปภาพ

OP1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ไตรมาส 2 ครั้งที่ 6

เอกสาร


รูปภาพ

OP1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ไตรมาส 2 ครั้งที่ 2

เอกสาร


รูปภาพ

OP1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ไตรมาส 2 ครั้งที่ 5

เอกสาร


รูปภาพ

OP1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ในระยะที่ 2 ครั้งที่ 4

เอกสาร


รูปภาพ

OP1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ในระยะที่ 2 ครั้งที่ 3

เอกสาร


รูปภาพ

OP1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ในระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

เอกสารOP3 รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย (เพิ่มเติม)

เอกสาร


รูปภาพ

OP3 รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสาร


รูปภาพ

OP2 ครั้งที่ 1 รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสาร


รูปภาพ

OP1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ไตรมาส 1

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์