โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 6 โคกสมัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ ดร.เจนจิรา นามี

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

op1 ระยะที่2 วันที่ 24-28 มิ.ย.62

เอกสารop1 ระยะที่2 วันที่ 27, 30 พ.ค. และ 3 มิ.ย.62

เอกสารInfographic บ้านโนนสูง หมู่ 2 ตำบลโนนหมากมุ่น

เอกสารCopyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์