โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 6 โคกสมัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์นิตยา ทองทิพย์

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

OP.6 เรื่องเล่าความสำเร็จ

เอกสารOP.5 รายงานฉบับสมบูรณ์

เอกสารOP1 ระยะที่ 2 กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 6 บ้านโคกสามัคคี ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 1.ประชุมและเยี่ยมครัวเรือนสร้างแรงบันดาลใจ/ตรวจสอบความมุ่งมั่น 2.อบรมทำบัญชีครัวเรือน 3.ประชุมกับชุมชนเพื่อจัดหาสถานที่ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ที่ใช้ดำเนินการอบรมการทำกระเป๋าจากเสื่อกก 4.อบรบการทำกระเป๋าเสื่อกก

เอกสาร


รูปภาพ

บ้านโคกสามัคคี สสร.02 infographic

เอกสารแบบเสนอโครงการระยะที่ 2 บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่6 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

เอกสารOP3 บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่6 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

เอกสารOP2 บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่6 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

เอกสารเข้าพบผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประธานกลุ่มOTOPและกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน เพื่อกำหนดครัวเรือนเป้าหมาย พบครัวเรือนเป้าหมายและสำรวจข้อมูลรายครัวเรือน สนทนากลุ่มวิเคราะห์ความต้องการ กำหนดประเด็นการพัฒนาของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสาร


รูปภาพ

สัมภาษณ์สอบถามเกี่ยวกับอาชีพหลักและอาชีพเสริมของชาวบ้านในชุมชน สัมภาษณ์เก็บข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลชุมชนแต่ละครัวเรือน คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ

เอกสาร


รูปภาพ

เข้าพบกลุ่มอาสาสาธารณสุขชุมชน และกลุ่ม OTOP บ้านโคกสามัคคี ศูนย์สาธิตอาหารพื้นถิ่น ศูนย์บริการท่องเที่ยว เพื่อรับฟังปัญหาจากชุมชน ว่ามีปัญหาด้านใดให้ช่วยแก้ไข ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อรายได้ของชุมชน

เอกสาร


รูปภาพ

สัมภาษณ์สอบถามเกี่ยวกับอาชีพหลักและอาชีพเสริมของชาวบ้านในชุมชน สัมภาษณ์เก็บข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลชุมชนแต่ละครัวเรือน ศูนย์สาธิตอาหารพื้นที่ และกลุ่มเย็บผ้า บ้านโคกสามัคคี เพื่อรับฟังปัญหาจากชุมชน ว่ามีปัญหาด้านใดให้ช่วยแก้ไข ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อรายได้ของชุมชน

เอกสาร


รูปภาพ

สัมภาษณ์สอบถามเกี่ยวกับอาชีพหลักและอาชีพเสริมของชาวบ้านในชุมชน สัมภาษณ์เก็บข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลชุมชนแต่ละครัวเรือน พบกลุ่มทอเสื่อ และการจักรสาน เพื่อรับฟังปัญหาจากชุมชน ว่ามีปัญหาด้านใดให้ช่วยแก้ไข ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อรายได้ของชุมชน

เอกสาร


รูปภาพ

สัมภาษณ์สอบถามเกี่ยวกับอาชีพหลักและอาชีพเสริมของชาวบ้านในชุมชน สัมภาษณ์เก็บข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลชุมชนแต่ละครัวเรือน พบประธาน OTOP และสมาชิกกลุ่ม OTOP เพื่อพูดคุยสอบถามเรื่อง ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน ต่อจากเมื่อลงพื้นที่ครั้งก่อน เนื่องจากสินค้ามีหลายหลาก เยี่ยมชมสินค้า ผลิตภัณฑ์กระเป๋า หมวก และรับฟังปัญหาจากชุมชน ว่ามีปัญหาด้านใดให้ช่วยแก้ไข ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อรายได้ของชุมชน

เอกสาร


รูปภาพ

สัมภาษณ์สอบถามเกี่ยวกับอาชีพหลักและอาชีพเสริมของชาวบ้านในชุมชน นำเอกสารแบบสอบถามลงพื้นที่ไปทำแบบสอบถามแต่ละครัวเรือน เยี่ยมชมสินค้าประจำหมู่บ้านโคกสามัคคี เพื่อสอบถามรายละเอียดเรื่องสินค้าและรายได้ของชุมชน

เอกสาร


รูปภาพ

สัมภาษณ์สอบถามเกี่ยวกับอาชีพหลักและอาชีพเสริมของชาวบ้านในชุมชน สัมภาษณ์เก็บข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลชุมชนแต่ละครัวเรือน

เอกสาร


รูปภาพ

ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน พบปะผู้ที่พักอาศัยในหมู่บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 6 เพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของแต่ละครัวเรือน สอบถามผู้นำชุมชน เรื่องลูกบ้านว่ามีกี่ครัวเรือน และอยู่จริงกี่ครัวเรือน ที่สำคัญสามารถเข้าพบแต่ละครัวเรือนได้ที่ใดและเวลาใด เพื่อทำการเก็บข้อมูล ทำการสัมภาษณ์คนในชุมชน เกี่ยวกับบริบทของชุมชนที่ชาวบ้านเป็นอยู่ในปัจจุบัน สัมภาษณ์สอบถามเกี่ยวกับอาชีพหลักและอาชีพเสริมของชาวบ้านในชุมชน

เอกสาร


รูปภาพ

บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน ศึกษาสภาพแวดล้อมของชุมชน พบผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน นำส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าพื้นที่ บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 6 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว ได้ทำการนัดหมายผู้นำชุมชนบ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 6 เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้ผู้นำชุมชนรับทราบในเบื้องต้น ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประธานกลุ่ม OTOP รองประธานกลุ่ม OTOP ประธานรัฐวิสาหกิจชุมชน พร้อมสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปกครองและบริบทชุมชน

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์