โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท

หมู่ 13 ถาวรสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ปณัท สุขสร้อย

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2562

op 2 word แก้ไขหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์

เอกสารinfographic บ้านถาวรสามัคคี

เอกสารOP2 แก้ไข เพิ่ม แผนกำลังพัฒนาชุมชนระยะ 3-5 ปี และ Quick Win Project

เอกสาร