โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 7 หนองโกวิททย์ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

OP.4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย (30 สิงหาคม 2562)

เอกสารกนผ 01, กนผ 02 และ กนผ 04 ที่ได้รับอนุมัติแล้ว

เอกสารOP1 รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 5 ติดตามผลการดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำผ้ามัดย้อม" แก่ครัวเรือนเป้าหมายและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน บ้านหนองโกวิทย์ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ ระยะที่ 2 -ที่มาของโครงการ -Model การดำเนินงานของโครงการ -ผลการดำเนินงานจากโมเดล -ร้อยละของผลสำเร็จของโมเดล -ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ -พื้นที่ดำเนินงาน -กิจกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ -จุดเด่น ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของโครงการ -บูรณาการความร่วมมือ (Timeline) -รูปภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

เอกสารOP1 รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 4 ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำผ้ามัดย้อม" ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน บ้านหนองโกวิทย์ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

เอกสาร


รูปภาพ

OP1 รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3 พบผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 และครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อหารือการและวางแผนการทำกิจกรรม การพัฒนาการทำผ้ามัดย้อม ร่วมกัน และแจ้งความคืบหน้าในการเตรียมการดำเนินโครงการ นำส่งหนังสือเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 พร้อมกำหนดการจัดกิจกรรม

เอกสารOP 1 รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 พบผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 และครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อหารือการและวางแผนการทำกิจกรรมร่วมกัน การพัฒนาการทำผ้ามัดย้อม แจ้งความคืบหน้าในการเตรียมการดำเนินโครงการ

เอกสารOP 1 รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 พบผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 และครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อหารือการและวางแผนการทำกิจกรรม การพัฒนาการทำผ้ามัดย้อม ร่วมกัน และแจ้งความคืบหน้าในการเตรียมการดำเนินโครงการ

เอกสารInfographic บ้านหนองโกวิทย์ หมู่ที่ 7 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

เอกสารOP 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานการประชุม นางสุวรรณะ ประไพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านหนองโกวิทย์ กล่าวเปิดการประชุม อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานโครงการ ฯและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม กิจกรรมแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาปัญหาชุมชน จากเครื่องมือการศึกษาชุมชน ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ ศึกษา Time line ของชุมชน กลุ่มที่ ๒ ศึกษา ทำเนียบผู้รู้หรือปราชญ์ของชุมชน กลุ่มที่ ๓ ศึกษา รายรับ-รายจ่าย หรือ โอ่งชีวิต ของชุมชน กลุ่มที่ ๔ ศึกษาแผนที่เดินดิน (แผนที่รอบนอกและแผนที่รอบใน) ของชุมชน กลุ่มที่ ๕ ศึกษาปฏิทินฤดูกาลอาชีพและวัฒนธรรม ของชุมชนและร่วมทำบันทึกข้อมูล และแสดงความคิดเห็นของประชาชน บ้านหนองโกวิทย์ - กิจกรรมกลุ่ม (Focus Group) ร่วมการศึกษาและวิเคราะห์ระดับปัญหาด้านต่างๆ ของชุมชน ได้แก่ ๑. ปัญหาด้านชีวิตความเป็นอยู่และครอบครัว ๒. ปัญหาด้านอาชีพ และการทำงาน ๓. ปัญหาด้านรายได้ และหนี้สิน ๔. ปัญหาด้านการศึกษา ๕. ปัญหาด้านสภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านอื่น ๆ

เอกสาร


รูปภาพ

OP 1. นำส่งหนังสือขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติแก่ผู้นำชุมชน และร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในชุมชน

เอกสาร


รูปภาพ

OP 1. สัมภาษณ์เก็บข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลชุมชน (ครัวเรือน)

เอกสาร


รูปภาพ

OP 1. สัมภาษณ์เก็บข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลชุมชน (ครัวเรือน)

เอกสาร


รูปภาพ

OP 1. สัมภาษณ์เก็บข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลชุมชน (ครัวเรือน)

เอกสาร


รูปภาพ

OP 1. สัมภาษณ์เก็บข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลชุมชน (ครัวเรือน)

เอกสาร


รูปภาพ

OP 1. พบผู้นำชุมชนและสำรวจบริบทชุมชนและลักษณะภูมิประเทศทางกายภาพทั่วไปของชุมชน แหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อม อากาศ ดิน

เอกสาร


รูปภาพ

OP 1. พบผู้นำชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ นางสุวรรณะ ประไพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 นำส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ดำเนินโครงการฯ และชี้แจ้งวัตถุประสงค์โครงการแนวทางในการดำเนินโครงการและการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน

เอกสาร


รูปภาพ

OP 1. พบผู้นำระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสามสิบ นำส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ดำเนินโครงการฯ และชี้แจ้งวัตถุประสงค์โครงการ สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปกครองและชุมชนเป้าหมาย

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์