โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 3 คลองสามสิบ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.โกมล จันทวงษ์

งานวิชาศึกษาทั่วไป

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 19 (03 ตุลาคม 2562 เวลา:19:04 น.)

เรื่องเล่าความสำเร็จ (ปรับแก้ไขครั้งที่ 1)

เอกสารOP 4 ความยากจน คอลองสิบสาม

เอกสารOP 1 ระยะ 2 ครั้งที่ 11 วันที่ 27-28 มิ.ย. 62

เอกสารOP 3

เอกสารOP2 แก้ไขล่าสุด (ฉบับรายงาน)

เอกสารรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

เอกสารCopyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์