โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 10 ทับทิมสยาม 05 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ธนัง ชาญกิจชัญโญ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

Infographic หมู่ 10 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

เอกสารรายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย OP 3

เอกสารรายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย OP 2

เอกสารแบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ OP1 หมู่ 10 ตำบล คลองไก่เถื่อน อำเภอ คลองหาด จังหวัด สระแก้ว

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์