โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 3 ห้วยชัน ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ระยะที่2(ครั้งที่10วันที่3มิย.62)

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ระยะที่2(ครั้งที่9ว้ันที่31พค.62)

เอกสารรายงานการปฏิบัติงานในพื้นที่ระยะที่2(ครั้งที่8วันที่30พค.62)

เอกสารรายงานการปฏิบัติงานในพื้นที่ระยะที่2(ครั้งที่7 วันที่ 29พค.62)

เอกสารรายงานผลการปฏิบ้ติงานในพื้นที่ระยะที่2 (ครั้งที่ 6วันที่ 28พค.62)

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ระยะที่2 (ครั้งที่5 วันที่23พค.62)

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ระยะที่2 (ครั้งที่ 4 วันที่ 22พค.62)

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ระยะที่2 (ครั้งที่3 วันที่20พค.62)

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ระยะที่2 (ครั้งที่2 วันที่19พค.62)

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ระยะที่2 (ครั้งที่1 วันที่ 15พฤษภาคม2562)

เอกสารOP2 ฉบับแก้ไข เพิ่มเติมแผน 3-5 ปี

เอกสารรายละเอียดการจัดกิจกรรม ช่วงที่ 2 (1เมษายน- 31 กรกฎาคม 2562)

เอกสารกนผ.01 ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมช่วงที่ 2

เอกสารรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ช่วงที่ 2

เอกสารCopyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์