โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 8 พรสวรรค์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์นพดล จันทร์กระจ่างแจ้ง

คณะครุศาสตร์

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 11 (16 มกราคม 2563 เวลา:15:59 น.)

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม OP1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ระยะที่ 1 วันที่ 7-9 มกราคม 2563

เอกสารOP.4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย และโครงการที่ผ่านการอนุมัติ(กนผ.04)

เอกสารOP1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562

เอกสารOP1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 16-18 มิถุนายน 2562

เอกสารOP3 แบบรายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสารOP2 รายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย บ้านพรสวรรค์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว

เอกสารOP1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่

เอกสารCopyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์