โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 3 ไร่สามสี ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

เฟส 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ประชุมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและตรวจสอบความมุ่งมั่น

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์