โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 7 ทัพหลวง ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

บทความเรื่องเล่าความสำเร็จจากการดำเนินการ (OP6) รูปแบบไฟล์ .ppt และ .pdf

เอกสารรายงานผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (OP๕) รูปแบบไฟล์.dox และ .pdf

เอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย(OP๔) รูปแบบไฟล์ .dox และ .pdf

เอกสารTemplate infographic บ้านทัพหลวง สระแก้ว

เอกสารOP.3 รายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสารรายงานผลOP.2 บ้านทัพหลวง หมู่ 7 จ.สระแก้ว (หลักสูตรคหกรรมศาสตร์)

เอกสารOP.1 ลงพื้นที่ครั้งที่ 3 วันที่ 15 มกราคม 2562 ประชุมกลุ่มร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อคืนข้อมูลบริบทชุมชน และประชุมแผนพัฒนาชุมชนหรือแผนพัฒนา ครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสารOP.1 ลงพื้นทีครั้งที่ 2 วันที่ 22-24 ธันวาคม 2561 เก็บข้อมูลบริบทชุมชน โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ชุมชน (Timeline), ปฏิทินชุมชน, ทำเนียบผู้รู้, โอ่งชีวิต, แผนที่เดินดิน และแบบสอบถาม ตลอดจนการเดินสำรวจพื้นที่

เอกสารOP.1 ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 ธ.ค.61 แนะนำคณะผู้ดำเนินการกับผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) และตัวแทนคนในชุมชนบ้านทัพหลวง หมู่ 7 จ. สระแก้ว และนายก อบต.ตาหลังในและคณะ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนสำรวจพื้นที่และข้อมูลชุมชนเบื้องต้น

เอกสารCopyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์