โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 4 แก่งสะเดา ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.พิษณุ แก้วตะพาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 9 (09 ตุลาคม 2562 เวลา:14:21 น.)

เรื่องเล่าความสำเร็จ 4 หน้า

เอกสารOP6 เล่มเรื่องเล่าความสำเร็จ บ้านแก่งสะเดา ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

เอกสารOP5 บ้านแก่งสะเดา ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

เอกสารOP4 บ้านแก่งสะเดา หมู่ 4 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

เอกสารOP1 ระยะที่2-ครั้งที่4 บ้านแก่งสะเดา วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2562 การติดตามผลการดำเนินงาน

เอกสารOP1 ระยะที่2-ครั้งที่3 บ้านแก่งสะเดา วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่องการปลูกผักปลอดภัย: การจัดการแปลงที่เหมาะสม การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการตลาด

เอกสารOP1 ระยะที่2-ครั้งที่2 บ้านแก่งสะเดา วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ การเพาะเมล็ดและการทดสอบเมล็ดพันธุ์ และการปลูกพืชผักปลอดภัย

เอกสารOP1 ระยะที่2-ครั้งที่1 บ้านแก่งสะเดา : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ดิน แลการตรวจหาอินทรีย์วัตถุในดิน เพื่อการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ ทดแทนการปลูกอ้อย

เอกสารCopyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์