โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 3 วังยาว ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 11 (27 กันยายน 2562 เวลา:14:14 น.)

เรื่องเล่าความสำเร็จ OP.6 บ้านวังยาว หมู่ 3 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

เอกสารโครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท ระยะ 2

เอกสารOP1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ Word

เอกสารOP2 พื้นที่หมู่ 3 บ้านวังยาว ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

เอกสารรายงานผลการศึกษาชุมชนและสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสารรายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย

เอกสารCopyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์