โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 12 คลองยาง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์คณิต เรืองขจร

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 18 (04 ตุลาคม 2562 เวลา:15:10 น.)

เรื่องเล่าความสำเร็จ

เอกสารรายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่

เอกสารรายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่

เอกสารรายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่

เอกสารรายงานการลงพื้นที่ หมู่ที่ 12 บ้านคลองยาง

เอกสารโครงการฯ พัฒนาบ้านคลองยาง

เอกสาร


รูปภาพ

OP 2รายงานผลข้อมูลบริบทชุมชน บ้านคลองยาง

เอกสาร


รูปภาพ

รายงาน info graphic บ้านคลองยาง

เอกสารรายงาน OP 3 รายงานผลครัวเรือนเป้าหมาย ประกอบด้วย 3 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1. กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร 2. กลุ่มทำดอกไม้จันท์ 3. กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีด 4.กลุ่มผู้เลี้ยงหนูนา

เอกสาร


รูปภาพ

รายงานการลงพื้นที่ครั้งที่ 6

เอกสาร


รูปภาพ

รายงานความก้าวกน้า ครั้งที่ 5

เอกสาร


รูปภาพ

รายงานการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4

เอกสาร


รูปภาพ

รายงานการลงพื้นที่ ครั้งที่ 3

เอกสาร


รูปภาพ

รายงานการลงพื้นที่ ครั้งที่ 2

เอกสาร


รูปภาพ

รายงานการลงพื้นที่ ครั้งที่1

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์