โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 6 ใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 14 (28 กันยายน 2562 เวลา:16:03 น.)

แก้ไข OP6 ปรับเป็น 4 หน้า เพื่มรายได้เดิมของกลุ่ม รายได้เพิ่มของกลุ่ม และ เพิ่มชื่อผู้จัดทำ ตามข้อเสนอแนะ

เอกสารเรื่องเล่าความสำเร็จ หมู่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา จังหวัดสระแก้ว

เอกสารตรวจติดตามและประเมินการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรและคืนข้อมูลให้ชุมชน

เอกสาร


รูปภาพ

1. ลงพื้นที่สำรวจแหล่งสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อจัดทำทำเนียบสมุนไพรท้องถิ่นประจำหมู่บ้าน 2. จัดทำทำเนียบสมุนไพรท้องถิ่นประจำหมู่บ้าน ประกอบด้วยชื่อสมุนไพร สรรพคุณทางยา วิธีการใช้ รวมทั้งแผนที่แหล่งสมุนไพรในหมู่บ้าน 3. สำรวจฐานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์กระบือไทย บ้านใหม่ไทยพัฒนา 4. นำเสนอทำเนียบสมุนไพรท้องถิ่นประจำหมู่บ้าน เพื่อระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการใช้งานของชาวบ้าน

เอกสาร


รูปภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรท้องถิ่น "น้ำมันไพล และขี้ผึ้งไพล" ร่วมทั้งร่วมกันออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์

เอกสาร


รูปภาพ

ศึกษาดูงานทับทิมสยาม 05 และการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวังน้ำเย็น โดยวิทยากร คุณพินิจ ชินสร้อย เภสัชกร ชำนาญการ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น และ คุณรัตนา จันทะหนู เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประจำทับทิมสยาม 05

เอกสาร


รูปภาพ

1.สนทนากลุ่ม (Focus group) ชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์ กำหนดการ และรายละเอียดโครงการในระยะที่ 2 ให้แก่แกนนำและชาวบ้าน 2.นัดหมายกำหนดการเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานที่ทับทิมสยาม 05 แหล่งปลูกสมุนไพร 3.สำรวจสมุนไพรท้องถิ่น และรวบรวมข้อมูลสมุนไพร นำโดยหมอประยูร สำราญดี ซึ่งเป็นหมอพื้นบ้าน

เอกสารแก้ไข เนื่องจากไฟล์เดิมเปิดไม่ได้

เอกสารแก้ไข OP 2 เพิ่มแผน 3-5 ปี และ Qick win Project

เอกสารInfographic หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ไทยพัฒนา จังหวัดสระแก้วรูปภาพ

ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน และการวิเคราะห์ swot หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา

เอกสาร


รูปภาพ

ครั้งที่ 1 : 6 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2 : 11 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 3 : 12 มกราคม 2562

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์