โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น

หมู่ 11 คลองหมานัด ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์เทอดเกียรติ แก้วพวง

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ สระแก้ว

ความคืบหน้าการดำเนินการ

งบประมานปี2563
งบประมานปี2562

รายงานครั้งที่ 8 (06 มีนาคม 2562 เวลา:23:50 น.)

Infographic บ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 ข้อมูลจาก สถานีอนามัยชุมชนบ้านคลองหมากนัด [ผู้สืบค้นข้อมูล : นางสาวเพ็ญนภา ศรีลาเลิศ พยาบาลวิชาชีพ Tel : 085-4339259] [หมายเหตุ : ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากโปรแกรมบ้างส่วนเสียหายไม่สามารถประมวลผลบ้างส่วน รอการแก้ไขจากส่วนกลาง หากได้ข้อมูลจะเพิ่มเติมภายหลัง]

เอกสารOP.3 4 ครัวเรือนเป้าหมายที่ร่มโครงการจากการลงมติของชุมชน [หมายเหตุ : ขาดรูปครอบครัวเป้าหมายจะเพิ่มเติมภายหลัง]

เอกสารOP.2 บ้านคลองหมากนัด การศึกษาปัญหาชุมชนและความต้องการของชุมชน [หมายเหตุ : ข้อมูลภาคผนวกยังไม่แล้วเสร็จ จะทำการเพิ่มเติมภายหลังจากคัดเลือกภาพแล้วเสร็จ]

เอกสารสำรวจบริบทชุมชนครั้งที่ 2 (ทำ Focus group) ณ บ้านคลองหมากนัดหมู่ 11 ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

เอกสาร


รูปภาพ

สำรวจบริบทชุมชนครั้งที่ 1 ณ บ้านคลองหมากนัดหมู่ 11 ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

เอกสาร


รูปภาพ

Copyright ©2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัทภ์